VALSTYBĖS ĮMONĖ MAŠINŲ
BANDYMO STOTIS

(VĮMBS)

Neries g. 4, Domeikava

LT–54370, Kauno r., Lietuva

Įstaigos kodas190819979

PVM kodas LT90819971

Tel./faks. (8~37)477215

El. paštas infovmbs@bandymai.lt

http://www.bandymai.lt

 


 

 


  

 

                                                                       

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 167/2013

 

 

1. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas (toliau-pareiškėjas) ant savo firminio blanko rašo VĮ Mašinų bandymo stočiai laisvos formos raštą, kuriame išdėsto savo prašymą atlikti EB tipo patvirtinimą, nurodydamas gaminį, jo pagrindines charakteristikas, ir pan.

2. Išnagrinėjus raštą ir, jeigu yra galimybė įvykdyti pareiškėjo prašymą, paruošiamas nutarimas, kuris kartu su paraiškos forma išsiunčiamas pareiškėjui. Jeigu prašymą įvykdyti nėra galimybių, paruošiamas neigiamas nutarimas, motyvuojant atsisakymo priežastis.

3. Pareiškėjas per 3 mėnesius pateikia VĮ Mašinų bandymo stočiai oficialią paraišką, reikalingus dokumentus. Paraiška registruojama ir patikrinamas, kartu su paraiška pateiktų dokumentų, atitikimas turiniui, surašomas gautų dokumentų priėmimo aktas, kuris kartu su sutartimi išsiunčiamas pareiškėjui.

4. Paruošiama ir išsiunčiama pareiškėjui sutartis dėl ES tipo patvirtinimo, sąmata.

5. Gavus pasirašytą sutartį, atliekamas pateiktos dokumentacijos įvertinimas. Įvertinus dokumentaciją, paruošiamas įvertinimo aktas, kuris išsiunčiamas pareiškėjui.

6. Techninei tarnybai pateikiamas užsakymas patikrinimų ir bandymų atlikimui.

7. Pareiškėjas pristato gaminį įvertinimui ir bandymams.

8. Techninė tarnyba priima pateiktą gaminio pavyzdį ir patikrina ar transporto priemonė pagaminta taip, kad atitiktų autentifikuotame informaciniame pakete pateiktus susijusius duomenis.

9. Techninė tarnyba atlieka reikiamus bandymus bei patikrinimus ir paruošia bandymų ataskaitas.

10. Atliekamas pareiškėjo gamybos atitikties užtikrinimo tvarkos pirminis įvertinimas pagal gamybos atitikties užtikrinimo vertinimo programą.  Gamintojas turi turėti akredituotos Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kad įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinka Europos standartą ISO 9001. Akredituotų įstaigų sąrašas Lietuvoje -http://www.nab.lt/akredituotu-istaigu-sarasas.

11. Analizuojamos gaminio bandymų ataskaitos ir gamybos atitikties užtikrinimo vertinimo ataskaita. Priimamas sprendimas dėl gaminio ES tipo patvirtinimo.

12. Jeigu sprendimas teigiamas - paruošiama ir pasirašoma licencinė sutartis ir  darbų perdavimo - priėmimo aktas. Jeigu sprendimas neigiamas - pasirašomas tik aktas.

13. Paruošiamas informacinis paketas, kurį sudaro informacinis dokumentas, bandymų protokolai ir visi kiti dokumentai, kuriais techninė tarnyba arba patvirtinimo institucija papildė informacinį paketą vykdydamos savo funkcijas.

14. Pareiškėjui išduodamas ES tipo patvirtinimo sertifikatas (kartu su informaciniu paketu).

15. Vienas informacinio paketo egzempliorius saugomas stotyje 10 metų nuo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

16. Išdavus ES tipo patvirtinimo sertifikatą, per vieną mėnesį išsiunčiama kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ES tipo patvirtinimo sertifikato kopija kartu su priedais.

17. Atliekama gaminio licencinė priežiūra. Priežiūra atliekama pagal kiekvienam gaminiui numatytą licencinės priežiūros planą.

 

Naudinga informacija ir nuorodos:

 

1. Teisės aktai, susiję su žemės ir miškų ūkio transporto priemonių ES tipo patvirtinimu, pateikiami Europos Komisijos puslapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/tractors_en

 

Tolimesnė informacija ruošiama